Etik, kvalitet och miljö


Etiska riktlinjer 

Som ett globalt företag förstår vi att det vi gör och de beslut vi fattar påverkar många människor runt om i världen.

Därför kräver Doro att leverantörer skriver under en särskild deklaration rörande socialt företagsansvar. Denna deklaration innefattar en lång rad krav gällande barnarbetare, tvångsarbete, arbetsmiljön, ersättningsnivåer, arbetstider och rätten till fackligt medlemskap. Sedan 2008 utför Doro oberoende revisioner för att säkerställa efterlevnad av dessa policys. I händelse av kontraktsbrott har Doro rätt att omedelbart avsluta allt samarbete med leverantören.

 


Kvalitet

För oss handlar kvalitet om att leverera produkter som svarar mot verkliga behov och som låter dig fortsätta göra de saker du alltid har tyckt om att göra. Vi kallar det "den totala kvalitetsupplevelsen" – ett arbete som börjar med produktutveckling hos Doro och fortsätter med tillverkningsprocessen hos våra leverantörer.


Kvalitetssäkring – en grundläggande ingrediens för framgång

Doro lägger stor vikt vid kvalitetskontroll. Regelbundna kontroller och övervakning utgör en del av huvudelementen inom utveckling och tillverkning av nya produkter. En väl fungerande kvalitetskontroll med tydliga interna och externa processer är en förutsättning för att man ska kunna ta nästa steg inom produktområdet.


Alla leverantörer utvärderas inom följande områden:

- Prognos för antalet kundreturer
- Leveranskontroller 
- Leveransprecision
- Ledtider


Doro graderar och utvärderar varje tillverkare

På detta sätt kan både Doro och leverantören se på vilken nivå kvalitetskontrollerna ligger. Doro hjälper ofta till med felsökning under den faktiska tillverkningsprocessen i Asien. Detta ger oss kunskap om de alternativ som finns tillgängliga för att tillverka nya produkter, men även förmågan att förbättra tillverkningen av befintliga produkter.

Doro kräver att leverantörer undertecknar en deklaration där leverantörens sociala ansvar beskrivs. Denna deklaration innefattar en rad krav gällande barn- och tvångsarbete, arbetsmiljöer, ersättningsnivåer, arbetstider och rätten att tillhöra valfri fackförening. Undertecknandet av denna deklaration ger Doro rätten att omedelbart avbryta alla samarbeten med leverantören om kontraktsbrott föreligger.

 


Miljön                                                                                          

Omtanke om miljön är något vi alla har i ständig åtanke, och inom Doro ger vi denna omtanke den betydelse den förtjänar. Vi gör detta genom att följa de direktiv som berör miljöfrågor och genom att söka efter sätt att minska miljöpåverkan av vårt arbete och våra produkter.

Doros målsättning är att på bästa möjliga sätt bidra till att minska negativ miljöpåverkan.


Miljödirektiv

Doro marknadsför och säljer produkter vars användning och återvinning regleras av miljödirektiv. Doros chef för kvalitet och miljö är ansvarig för att Doro efterlever de lagar och bestämmelser som gäller, och varje land har en miljöansvarig som har ansvaret för att se till att varje lands miljölagar efterlevs.

Bland de mer omfattande direktiven som påverkar Doros verksamhet kan nämnas EU:s direktiv för avfall som utgörs av elektrisk och elektronisk utrustning ("WEEE"), RoHS-direktivet (som reglerar användning av farliga ämnen) och EU:s REACH-direktiv (registrering, utvärdering, auktorisering och begränsningar av kemikalier). Konsekvenserna för Doro som en importör av färdiga produkter är begränsad, men det kommer ändå att påverka våra processer. Antalet berörda kemikalier som uppräknas i REACH/SVHC (ämnen som inger mycket stora betänkligheter) ökar med tiden.

Ett ytterligare direktiv som berör Doro är ErP-direktivet (energirelaterade produkter). För Doro kommer det att innebära att vi måste verka för ekologisk design, tillverkning och låg energiförbrukning för batteriladdare och externa enheter för strömförsörjning.

Doros produkter uppfyller även den viktiga POP-förordningen (långlivade organiska föroreningar).